Privacyverklaring Parochiële Caritas Instelling St. Jacobus de Meerdere
Enschede.

Wanneer personen (voor het eerst) contact opnemen met de PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede,
informeren wij hen over hoe de PCI omgaat met persoonsgegevens. Dat geldt ook voor uw
persoonsgegevens. Wij willen zorgvuldig omgaan met de informatie die vertrouwelijk met ons
wordt gedeeld. Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, leest u in deze privacyverklaring.

1. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact
opnemen met ons. Hieronder leest u wie wij zijn en hoe u ons kunt bereiken.
Naam: Parochiële Caritas Instelling St. Jacobus de Meerdere
Postadres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
E-mail: secretaris@caritasenschede.nl

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de PCI?
In de administratie van de PCI staan persoonsgegevens over de personen die met ons contact
opnemen. Wij leggen deze persoonsgegevens vast in bestanden.

In het bestand met contactgegevens bewaren wij uw contactgegevens om u te kunnen
bereiken over uw vraag aan ons. Ook van donateurs, vrijwilligers of mensen die bij de PCI
betrokken zijn, houden wij contactgegevens bij, zoals bijvoorbeeld de naam, het adres, het
emailadres, geboortedatum en/of telefoonnummer.

In het financiële bestand staan bepaalde financiële gegevens of inkomensgegevens over uw
persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een rekeningnummer of een bankafschrift. Ook van
donateurs houden wij financiële gegevens bij.

In specifieke gevallen kan het nodig zijn dat wij gegevens vragen en verwerken over uw
werk, uw uitkering of (opleidings)achtergrond. Bijvoorbeeld over de diploma’s die u heeft,
de uitkering die u ontving of ontvangt of de baan die u heeft of heeft gehad.

In specifieke gevallen kan het nodig zijn dat wij medische gegevens vragen en verwerken.
Bijvoorbeeld over een hulptraject dat u heeft doorlopen of de medicatie die u gebruikt.

Op de website caritasenschede.nl worden geen namen of foto’s van personen gepubliceerd.

Wij publiceren nooit de naam of een foto van iemand die zich met een hulpvraag tot de PCI
richt.

3. Waarom verwerkt de PCI persoonsgegevens ?

Om betrokkenen op een zorgvuldige manier te helpen bij hun vraag aan de PCI. Om een
beoordeling van de vraag te maken worden persoonsgegevens verzameld en bewaard.

Persoonsgegevens worden verzameld, om de aanvraag te beoordelen en bewaard om een
goede administratie bij te houden en eventueel misbruik van aanvragen te registreren.

De PCI verwerkt financiële gegevens en contactgegevens, om te registeren welke betalingen
door de PCI worden gedaan en welke betalingen door de PCI worden ontvangen;

Om kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die de Rooms-Katholieke Kerk
stelt;

Om dienen als bron voor historische of statistische doeleinden.

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

Het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:
a) het instandhouden van een doelmatige organisatie van de PCI;
b) het onderhouden van contact met betrokkenen en
c) het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de
belastingdienst) of kerkelijke overheid;

De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van de PCI.

5. Bewaartermijn

De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is
voor het gebruik er van. Financiële gegevens en financiële administraties worden maximaal 7 jaar
bewaard. Met toestemming van de betrokkene mag de PCI persoonsgegevens langer bewaren.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen met toestemming van betrokkenen aan een andere
instelling verstrekt.

Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene aan een andere instelling
verstrekt, als de PCI hiertoe verplicht is op grond van de wet.

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

De beveiligde toegang tot het persoonsgegevens is beperkt tot de leden van het bestuur van
de PCI of door hen aangestelde personen. Andere personen hebben geen toegang.

De PCI heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen genomen om de
persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens.

Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan de PCI.

Als de PCI persoonsgegevens van u heeft, zonder een juiste grondslag, of de gegevens
onrechtmatig verwerkt, kunt u de PCI verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

De PCI behandelt uw verzoek volgens de regels van het Nederlands Recht.

De contactgegevens van de PCI vindt u bovenaan de privacyverklaring.

9. Klachtrecht

Heeft u een klacht over hoe de PCI met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u dit
melden aan de PCI. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.

U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende
klacht.

Indien het PCI bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kunt u
als u dit wil een klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG